شرکت در اولین جشنواره فناوری های آب وبهره وری و بازچرخانی

شرکت دانش بنیان پویا شیمی در اولین جشنواره فناوری های آب وبهره وری وبازچرخانی در مکان دانشگاه فردوسی غرفه 136 حضور پیدا کرده است وازتمامی صاحبان صنایع دعوت می نماید تا ازغرفه شرکت بازدید کنند.

 بیشتر بخوانید