محیط زیست

 

محیط زیست

 

1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین ، روغن ها و…منابع آب و خاک را تهدید می کنند.

2-یک متر مکعب فاضلاب ،40 متر مکعب آب سالم را آلوده می کند

3-در استان مازندران 84% از فاضلاب شهری وارد رودخانه ها،سواحل و سفره های زیرزمینی می شود.

4-حفر چاه های جذبی فاضلاب علاوه بر آلوده کردن آب زیرزمینی ، به مرور زمان  مقاومت خاک زیر پی ساختمان را کم کرده ودرمقابل زلزله شدیدا آسیب پذیر می کند.

5-هر ته سیگار بعد از باران یک متر مربع از خاک راآلوده می کند و بعد از سالها در آن خاک دیگر گیاهی رشد نمی کند.ته سیگار را به امید تجزیه شدن پرت نکنید.

6- در تهران هرساله 850 میلیون متر مکعب فاضلاب تولید می شود، که می توان آنرا بازچرخانی کرده و در موارد زیر استفاده کرد:

الف)آبیاری کل فضای سبز تهران

ب) آبیاری 100هزار هکتار زمین کشاورزی

ج)جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی تهران

د)حفظ منابع آب زیرزمینی برای مصارف شرب وبهداشتی