سورتیکانتر

سورتیکانتر

سورتیکانتر برای جداسازی جامدات به کمک اختلاف دانسیته بکار می رود بطوریکه دوجامد ویک مایع که دانسیته اش بین دوجامد است جداسازی می کند.

Model Dec-101 Dec-102 Dec-103 Dec-104 Dec-105 Dec-106
Effective capacity M3/hr 2.5 5 12 25 50 100
Bowl Diameter(mm) 230 230 350 480 550 760
Bowl Length(mm) 590 670 1050 1200 2100 3000
Typical BowlSpeed(rpm) 4000 3650 3300 3200 2800 2250
Typical G-Force 3500G 3300G 2800G 2500G 2200G 2065G
Main Motor(kw) 5.5 11 15 37 45 130