سدیکانتر

سدیکانتر

سدیکانتر وقتی به کار میرود که جامدات از نظر دانه بندی خیلی ریز بوده طوری که بادکانتر نمیتوان آنهاراجداسازی کرد ورسوب از دکانتر به خاطر غلظت کم (ضعیف)آن نمیتواند به راحتی تخلیه شود طی فرایند جداسازی مایع وجامدات در یک مسیر بدون اینکه از یک منقطه ورودی آشفته عبور کنندحرکت می کنند.مایع از طریق یک پره قابل تنظیم درون اسکرول تخلیه می شود. رسوب درون دستگاه تشکیل شده وفاز سنگین جمع وفشرده شده وتحت دیسک غوطه وری به خارج بویل انتقال می یابد.
کاربرد Sedicanterبرای جداسازی جامدات از مایعات  که جامدات آن نرم ورسوب قابل جاری شدن دارند وجداسازی توده های زنده مثل باکتری ,ماست و…از مایعات تخمیری از قبیل سوسپانسیون های مخمر,پروتئین ها استفاده میشود.

Model Dec-101 Dec-102 Dec-103 Dec-104 Dec-105 Dec-106
Effective capacity M3/hr 2.5 5 12 25 50 100
Bowl Diameter(mm) 230 230 350 480 550 760
Bowl Length(mm) 590 670 1050 1200 2100 3000
Typical BowlSpeed(rpm) 4000 3650 3300 3200 2800 2250
Typical G-Force 3500G 3300G 2800G 2500G 2200G 2065G
Main Motor(kw) 5.5 11 15 37 45 130

مطالب دیگر

محیط زیست

  محیط زیست   1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین

 بیشتر بخوانید

کشاورزی

  کشاورزی 1-آبهای حاصل از پساب وفاضلاب حاوی ازت ، فسفر و مواد مغذی فراوان برای گیاهان هستند ،که برای آبیاری زمین های کشاورزی علاوه

 بیشتر بخوانید