سانتریفوژهای سبدی

 

سانتریفوژهای سبدی

سانتریفوژ سبدی طراحی میشود برای جداسازی نوع ناپیوسته . بعدازاینکه سبد به سرعت عملیاتی خود رسیدخوراک از طریق لوله ای که مستقیم به دیواره سبد رفته وارد می شود. نیروی گریز از مرکز بطور یکنواخت وصاف دوغاب ورودی روی دیواره سبد توزیع می کندویک تراشنده برای جداکردن جامدات وتخلیه به سمت پائین به کار می رود.  سانتریفوژسبدی شفاف سازباهمان روش کارمیکند اماسبد بدون سوراخ بوده ومایع به سمت بالا روی لبۀ سبد جاری میشود جائی که یک لولۀ مکش سرباره گیر قراردارد. دراغلب حالات سبد پوشانده می شود بایک کیسۀ فیلتر وجداکردن جامدات راآسان می کند وگرنه جامدات بایدبطور دستی کند شده وبیرون ریخته شود.در بعضی از طرح ها یک لوله سرباره گیر ویا یک تیغه چاقوئی برای تخلیه جامدات بکارمی رود ودر مواردی تخلیه کیک بدون تیغه تراشنده و از طریق کشیدن فیلتر به مت پائین از روی سطح فیلتر جداشده وتخلیه می گردد.قطر بویل می تواند تا حدود 5/1متر در نمونه های صنعتی بالا رود.بویل به دور محور عمودی می چرخد تاشتاب گریز از مرکز1600G به دست آورد.

model Bc-101 Bc-102 Bc-103 Bc-104
Basket Diameter(MM) 600 900 1200 15000
Depth(mm) 400 500 600 600
Max speed(rpm) 1200 1200 900 800
Max lood (kg) 65 140 280 450
Motor power(kw) 7.5 11 15 20

مطالب دیگر

محیط زیست

  محیط زیست   1-حدود 40% کارگاههای صنعتی کشور فاضلاب صنعتی تولید کرده که فاقد سیستم پیش تصفیه و تصفیه فاضلابند. مواد شیمیائی ،فلزات سنگین

 بیشتر بخوانید

کشاورزی

  کشاورزی 1-آبهای حاصل از پساب وفاضلاب حاوی ازت ، فسفر و مواد مغذی فراوان برای گیاهان هستند ،که برای آبیاری زمین های کشاورزی علاوه

 بیشتر بخوانید