آب و فاضلاب

 

آب وفاضلاب

1- 80% آب مصرف شده در بخش خانگی قابل بازچرخانی است.

2- سالانه 6میلیارد متر مکعب آب در بخش خانگی مصرف می شود که حدود 5 میلیارد متر مکعب آن را می شود از طریق تصفیه فاضلاب بازچرخانی کرد و به مصارف کشاورزی و فضای سبز رساند.

3- فقط در تهران سالانه بیش از 500میلیون متر مکعب آب زیرزمینی  برای مصارف شرب و آبیاری فضای سبز برداشت می کنیم و سالانه بیش از 550 میلیون متر مکعب فاضلاب به زمین ترزیق می کنیم.

4- چین 95% فاضلاب خود را به چرخه مصرف باز می گرداند.

5- روسیه 92% فاضلاب خود را به چرخه مصرف باز می گرداند.

6- ترکیه 80% فاضلاب خود را به چرخه مصرف باز می گرداند.

7-اما ایران با مصرف 92% از بخش آب شیرین خود در کشاورزی ، فقط 25% از فاضلاب خود را تصفیه می کند.

8-  11% منابع آبی کشور در 10 سال گذشته به دلیل نیتراته شدن از مدار خارج شدند، رها سازی فاضلاب خام انسانی و استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در کشاورزی از مهمترین عوامل افزایش نیترات در منابع آبی بشمار می روند.چاره  کار جمع آوری و تصفیه فاضلاب است.

 

روسیه ایران
حجم آب تجدید پذیر :4508 میلیارد متر مکعب

میزان برداشت از منابع آب تجدید پذیر 1.3%

میزان جمع آوری و تصفیه فاضلاب 92%

حجم آب تجدید پذیر:100 میلیارد متر مکعب

میزان برداشت از آبهای تجدید پذیر:95%

میزان جمع آوری و تصفیه فاضلاب:25%

 

9-مدیر دفتر مطالعات پایه منایع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت:92% نسبت به سال گذشته بارش در تهران کم شده(حسن برنا)

 

 

 

10- میزان مصرف آب های تجدید پذیر

درکشورهای با درآمد کم تا متوسط در کشورهای با درآمد بالا
مصارف کشاورزی:80% مصارف کشاورزی:30%
مصارف صنعتی:10% مصارف صنعتی:60%

 

مصرف ایران 2% در صنعت و 90% در کشاورزی است.

11-سالانه بیش از 90% منابع آب تجدید پذیر(بارش) کشور را مصرف می کنیم.درحالی که متوسط بارندگی از 250 میلیمتر در سال به حدود210 میلیمتر کاهش یافته است.

12- میزان آب تجدید پذیر ورابطه مستقیم وضعیت فشار بر منابع آب براساس شاخص مصرف آب تجدید پذیر سازمان ملل:

الف) استفاده کمتر از 10%                                                      مطلوب و بدون بحران

ب) استفاده بین 10% تا 20%                                                    بحران کم – متعادل

ج) استفاده بین 20% تا 40%                                                     بحران متوسط

د) استفاده بین 40% تا 60%                                                     بحران شدید

ه) استفاده بالاتر از60%                                                          فاجعه

در صورتی که میزان مصرف آب تجدید پذیر در ایران حدود 95% می باشد.

13- ده تصفیه خانه بزرگ فاضلاب در دنیا در کشورهای آمریکا (Washington,Chicago,Boston,Detroit,Los Angeles) ، فرانسه (Paris) ،چین (Honk kong,Shanghai) ، ژاپن(Tokio) واقع شده اند که عمدتا در مناطق مرغوب و پرآب جهانند. درحالیکه بخش عمده کشور ما در اقلیم خشک قرار گرفته و نیاز شدید به بازچرخانی آب داریم.