[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. صفحه اصلی - پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر
آخرین خبرها
محصولات
سورتیکانتر سورتیکانتر برای جداسازی جامدات به کمک اختلاف دانسیته بکار می رود بطوریکه دوجامد ویک...
سدیکانتر سدیکانتر وقتی به کار میرود که جامدات از نظر دانه بندی خیلی ریز بوده...
  سانتریفوژهای فیلتر معکوس این دستگاه دارای سبد سوراخ دار با چرخش افقی است. درون...
  سانتریفوژهای پوشر   این دستگاه دارای یک یادویاسه سبد(one stage, two stage,three stage) تودر...
  سانتریفوژهای سبدی سانتریفوژ سبدی طراحی میشود برای جداسازی نوع ناپیوسته . بعدازاینکه سبد به...
  سانتریفوژ با دیسک های انباشته این دستگاهها می توانندسوسپانسیون راتغلیظ کنند.سوسپانسیون از طریق فاصله...
سانتریفوژهای لوله ای باسرعت بالا وتخلیه دستی جامدات سانتریفوژهای لوله ای یک بویل با قطر...